Referater 2022

Vindinge Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde
22.3.2022 kl. 9-12 i sognehuset

Deltagere: Dorte, Kristina, Knud, Kurt, Yvonne, Torben, Jesper, Benny, Jens Peter, Frede
Afbud: Ulla

Ordstyrer: Dorte

Dagsorden:
Vi starter med en sang. Ordstyreren finder en.

1. Fremlæggelse af protokol samt godkendelse af dagsorden
2. Orientering v. formanden. Herunder debat om principperne for udlån af kirke og kirkeomgivelser
3. Fremlæggelse af ny hjemmesideordning ved Jesper og Knud
4. Orientering v. kassereren
5. Orientering v. præsten
6. Orientering v. personalerepræsentanten. Herunder erfaringsdeling fra kursusdeltagelse
7. Orientering v. udvalgene
• Kirkeværge. Herunder debat om overgang fra gas til fjernvarme i kirken og graverhuset
• Stående udvalg
• Kontaktperson
• Aktivitets- og bladudvalg. Herunder debat om MR’s fremtidige rolle, nu Carl Martin stopper som ansvarlig for de store koncerter
• Præstegårdsudvalg
• Bygningsansvarlige: Indeklimastyring af kirken
8. Eventuelt og næste møde

Ad 1
Godkendt med bemærkning om, at dagsordenen en gang imellem bør vendes om, så der bliver god tid til udvalgenes indslag. Derudover havde ordstyren en bemærkning om, at man gerne må sende mails rundt som bilag omkring specielle emner, man gerne vil have op. Der blev vedtaget, at vi de næste to-tre gange vender dagsordenen på hovedet. Der var bemærkninger om borgere, der var nysgerrige omkring arbejdet i MR. Disse inviteres til at komme. Møderne er offentlige, så hvis de gerne vil være med, er det o.k.

Ad 2
Formand: Kirkeistandsættelsesordningen har afvist vores ansøgning om støtte til renoveringen af sdr. korsarm.
Konstitueret stiftskontorchef er Pernille Hack efter Asger Gewekes pension.
Provstiudvalget ønsker at understøtte den grønne omstilling, og det skal vi gerne tage højde for i vores budgetønsker fremover. De har også sendt en energi- og klimakonsulent herud. De har også ønsket en opgørelse af energiforbruget i de forskellige bygninger.
Kirke- og kirkegårdssyn samt præstegårdssyn bliver 4.4 kl. 14.
Søn 22.5 vil Cyklistforbundet og Østfyns Museer gerne komme forbi og se kirken kl. 15. Det er o.k.
Sankt Mads-markedet vil gerne holde marked 27.8. O.k.
DDS Mads Lerches gruppe kommer kl. 17 lørdag 27.8 for at overnatte på engen. O.k.
Vedr. udlån af kirke og kirkeomgivelser er der i august 2021 aftalt, at præsten kan give grønt lys for de arrangementer, der én gang er godkendt af MR. Aktivitetsudvalget er fra d.d. eneansvarlig for at godkende og styre alle udlån samt at koordinere, hvem der fra MR er til stede for at repræsentere kirken sammen med brandtilsynet, Jesper eller Kay.

Ad 3
Hjemmeside: Knud og Jesper foreslår, at vi, i hvert fald for en periode, bruger Sogn.dk, der i forvejen rummer en hel del af de informationer, der ligger på hjemmesiden. Bakket op af Jesper vil Knud gerne være midlertidig webmaster, der bl.a. står for at overføre alt fra den eksisterende hjemmeside til Sogn.dk og vedligeholde den. Udgiften herved er 0 kr. Ordningen kører foreløbig i et år. Facebook køres af Kristina som hidtil.

Ad 4
Kassereren: Provstiudvalget har godkendt nye grænser for honorarer til MR-medlemmer.
Regnskabsføreren gør opmærksom på de stigende priser på energi og materialer. Knud og Kurt har deltaget i fyraftensmøde ang. budget i provstiet og deltager ligeledes i indledende budgetsamråd 20.4.

Ad 5
Præsten: Intet.

Ad 6
• Kirkeværgen: Jesper har været på kursus i grøn omstilling i kirken og på kirkegården.
Folkekirken har et budget på 18,7 mio. kr. til den indledende rådgivning ang. grøn omstilling. Inden oktober 2022 skal vi have en strategi for vores omstilling. P.t. opfylder vi allerede 24 punkter ud af 56, hvor man skal opfylde 27 for at blive anerkendt. På næste møde nedsætter vi et grønt udvalg, når vi har fået lidt flere informationer.
Vedr. bevaringsmæssige gravminder. Østfyns Museer har registreret ved brev 8.2.1999 med tilhørende kort et antal gravminder, der skal bevares. Jesper modtog materialet.
• Stående udvalg: Nyt digitalt kirkegårdskort er færdig og lægges på hjemmesiden.
Præstemarkskoven blev delvis luget i lørdags, og resten finder Benny og Jesper ud af. Også fremadrettet bliver det dem og en fræser, der skal vedligeholde området.
Der er indhentet tilbud på etablering af fjernvarme, med det trækker ud med godkendelse af gennembrydning af fundament i kirkeladen. Kurt har indhentet nye tilbud på el og tjekket op på gaspriserne.
• Kontaktperson: APV er udleveret til personalet, og de følges op med individuelle møder desangående. Børneattester er fremskaffet med Susannes hjælp. Ferieønsker er indkaldt.
Frede har opsagt sin stilling pr. 1.5. Dorte har skaffet en vikar til maj måned, og vi håber så inden 1.6 at have fundet en ny. Frede ønskes tillykke med sit nye job, selvom det er træls, han rejser. Ansættelsesudvalg til ny organiststilling bliver Dorte, Kristina og Knud.
Knud er i gang med at revidere vikarsedlen, så den dækker andre end sangere og organistvikarer.
• Aktivitetsudvalget: Debat om MR’s rolle i forbindelse med de koncerter, Carl Martin plejer at stå for. I stedet samarbejdes med Julekoncerter.dk for at lave en velgørenhedskoncert. Jesper og Kay styrer annoncer etc., og MR er praktisk hjælp på dagen.
• Præstegårdsudvalget: Tagrenovering er i gang. Gulvbelægning i indgangen ikke endnu udført. Øvrige indvendige vedligeholdsopgaver udføres efter taget.
MR klager ikke over de modtagne historiske vurderinger af præstegården.
Affaldssorteringen er ved at fungere, og det ser ud til, at spandestørrelserne er o.k.
Knud opfordrer til, at han og Torben sorterer arkivalier fra Kullerup fra arkivet og kører dem til sognehuset i Kullerup.
• Bygningsansvarlig: Gennemgang af dilemmaer ved klima- og varmestyring i kirken.

Ad 7
Eventuelt. Kristina: Spørgsmål om musik til Sankt Mads-messen. Torben kan berette, at Hans er med på det musiske.
Yvonne spurgte til rengøring af toiletter og andre indendørs faciliteter efter Sankt Mads-markedet. Det påhviler kirken.
Dorte og Kristina deltager i webinar om samarbejde i menighedsrådet 28.3.

Næste møde: 26.4
Afbud: Torben har ferie.

Referent
Torben Kragh Jensen

Vindinge Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde
22.2.2022 kl. 9-12 i sognehuset

Deltagere: Dorte, Kurt, Knud, Kristina, Torben, Susanne (fra kl. 9.30), Benny, Jesper, Ulla, Jens Peter suppleant for Yvonne.
Afbud: Yvonne

Ordstyrer: Benny

Dagsorden:
Vi starter med en sang. Ordstyreren finder en.

1. Fremlæggelse af protokol samt godkendelse af dagsorden
2. Debat om hjemmesiden og dens fremtidige administration, da nuværende ansvarlige stopper. Deltagelse af Rasmus under dette punkt
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2021 med deltagelse af regnskabsføreren
4. Orientering v. formanden
5. Orientering v. kassereren
4. Orientering v. præsten
5. Orientering v. personalerepræsentanten
6. Orientering v. udvalgene
• Kirkeværge
• Stående udvalg
• Kontaktperson
• Aktivitets- og bladudvalg. Herunder debat om MR’s fremtidige rolle, nu Carl Martin stopper som ansvarlig for de store koncerter
• Præstegårdsudvalg
• Bygningsansvarlige: Indeklimastyring af kirken
7. Eventuelt og næste møde

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Hjemmeside. Kristina orienterede om, at Rasmus, efter 10 år som ansvarlig, nu trækker sig fra denne funktion, gerne pr. 1.4.22. Rasmus blev bedt om at gennemgå, hvad arbejdet består i, og hvor megen tid han bruger på det. Systemet, der oprindelig blev sat op i et gratisprogram, trænger til en renovering. Rasmus anbefaler, at der bliver brugt et firma med kendskab til kravene for en kirkelig hjemmeside.
Han bruger i snit halvanden time pr. måned.
Kristina har modtaget et tilbud fra Danmarks Kirkelige Mediecenter, der kan arbejdes videre med.
Der skal forskes mere i problematikken, og punktet genoptages på næste møde, hvor Knud og Jesper kommer med et oplæg.

Ad 3
Regnskabsføreren: Årsregnskabet for 2021 gennemgået og godkendt.
Vindinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19143813, Regnskab 2021, afleveret d. 22.02.2022 10.12.

Ad 4
Formand: Orientering vedr. Fyens Stifts Menighedsrådsforenings møde på Nyborg Strand.
GDPR-webinar i morgen, deltagelse Dorte og Knud.
Kultur- og Kirkeministeriet har en kirkeistandsættelsesordning, hvor vi har søgt midler til istandsættelse af sdr. korsarm.
Der er kommet ny ejendomsvurdering, som vi accepterer.
Formanden har planlagt, at der kommer nye vedtægter for alle delfunktioner, nu vi har kirkegårdsvedtægten og rådets vedtægt på plads.

Ad 5
Kassereren: Gas er nu steget til 17,11 kr. pr. m3. Vi bruger årligt 8000 m3 på kirken og 2300 m3 på konfirmandstuen, så på årsbasis bliver det væsentlig dyrere end budgetteret. El er også steget, og Kurt undersøger mulighederne for at finde det billigere. Vi undersøger også muligheden for at gå fra gas til fjernvarme. Regnskabsføreren og kassereren deltager i fællesmøde med provstiet d. 16.3, og der kan man tage sagen op.
Der gøres opmærksom på, at budgetlægning for 2023 er ved at være på trapperne, og alle bedes eftertænke, om der er noget nyt, der skal med.

Ad 6
Præsten. Planlægning af kirkekaffe. Sommermøde 4.9.
Kirkefondets tilbud om sogneanalyse gennemarbejdes med præst og formandskab inden næste møde, hvor det tages op igen. Præsten har fået en forespørgsel, om der kan oprettes en fond for ubemidlede i Vindinge Sogn. Knud kontakter provstiet for at høre, om der er formelle muligheder for dette.
Orglet fungerer ikke optimalt efter hovedeftersynet, og det må klares. Jesper og Frede kontakter firmaet, der har udført synet.

Ad 7
Intet fra personalet.

Ad 8
Udvalgene:
• Kirkeværgen.
Kirkegårdsvedtægten er godkendt i provstiet.
Det er besluttet, at fibernet fremføres til graverbygningen.
Hylden på alterskranken trænger til reparation. Konservator kontaktes.
Skilt til præsteskoven arbejdes der stadig videre med. Jorden skal luges. Benny indkalder frivillige, også fra MR, når han anser jorden for tjenlig. Han henvender sig desuden til landsbyrådet.
Nyt digitalt kirkegårdskort er i proces og er klart midt april.
Udskiftningen af buksbomforhække til tuja er i fuld gang, og over halvdelen af kirkegården er færdig.
Ny vaskemaskine opstilles i graverhuset.
Broen over åen renoveres, og det budgetsættes i 2023.
Maskinparken på kirkegården skal på sigt elektrificeres, og i mellemtiden må vi leje maskiner, når og hvis behovet opstår.
Ønske om opsætning af 2 stativer med hundeposer for at reducere problemet med lorte på kirkegården. Jesper indkøber dem.
Der bliver ofte smidt privat husholdningsaffald i kirkegårdens affaldsspande, og hvis det udvikler sig, må vi gøre noget ved det.
Kirkegårdstakst for fornyelse af gravsteder efter udløb af fredningstiden sættes til 0 kr.

• Personalerepræsentanten: Jesper og Kay får brandkursus. 2.3 er der personalemøde, hvor der bliver udleveret APV-formularer. Der arbejdes videre med at få børneattester på de medarbejdere, der har med børn og unge at gøre.

Resten af dagsordenspunkterne udsættes til næste møde.

Referent:
Torben Kragh Jensen

Vindinge Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde
25.01.2022 kl. 9-12 i sognehuset

Deltagere: Kurt, Benny, Yvonne, Ulla, Torben, Jesper og Dorte
Afbud: Knud og Kristina

Ordstyrer: Yvonne

Dagsorden:
Vi starter med en sang. Ordstyreren finder en.

1. Fremlæggelse af protokol samt godkendelse af dagsorden
2. Orientering v. formanden
3. Orientering v. kassereren
4. Orientering v. præsten
5. Orientering v. personalerepræsentanten
6. Orientering v. udvalgene
• Kirkeværge
• Stående udvalg
• Kontaktperson
• Aktivitets- og bladudvalg
• Præstegårdsudvalg
7. Eventuelt og næste møde

Ad 1
Vedtaget med bemærkning om, at sekretæren nu sætter referater fra år 2012 til 2021 på arkivet.

Ad 2
Formand: Fraværende.

Ad 3
Kassereren: 4.kvt.rapport er ikke fremkommet endnu. Regnskabsføreren kommer næste gang til gennemgang. Der regnes stadig på omkostningerne ved fjernvarme i kirken. Gas og el vil koste væsentligt ekstra næste år.

Ad 4
Præsten: Fraværende. Oplæg vedr. supervision fra Kirkefondet udsættes til næste gang.

Ad 5
Personalerepræsentanten: Opfordring til medarbejderne om at komme med indlæg. Ønske om, at lånere af kirken selv står for oprydning. Aktivitetsudvalget har fat i problematikken omkring forventningsafstemning i forhold til lånere af kirken.

Ad 6
• Kirkeværgen: Forkant til gravstederne i buksbom lider af div. sygdomme. Først erstattes de i den sydlige del af kirkegården med tuja.
Forbedring af broen over åen skal budgetlægges 2023, og der skal afsøges ansvarsforhold vedr. brug af broen gennem stiftet. Punktet tages op igen næste gang.
Løvsugeren er gået i stykker. Reparation koster 45.000 kr. En ny selvkørende koster 75.000 kr. En bugseret koster 32.000 kr. Alle priser uden moms. Vi køber den nye til 32.000 + moms over maskinkontoen.
Bord-bænkesæt til den nyplantede skov skal budgetlægges til 2023.
Torbens forslag til informationstavle til skoven godkendt med bemærkning om, at den gerne må få lidt pynt på. Dorte kommer med et oplæg til næste møde. Benny finder pris på kommunal infotavle, der skal bære opslaget.
Der bliver plantet fire japanske kirsebærtræer i den østligste del af kirkegården, kaldet hylderne, og sået vilde blomster i skråningerne ved opkørslen til kirken.
Der er tiltagende problemer med hundelorte på kirkegården, og skraldespandene bliver brugt til husholdningsaffald af uvedkommende.
• Stående udvalg: Der søges om lov til at lægge fjernvarmestik ind i kirkeladen ved stiftet, Nationalmuseet og kgl. bygningsinspektør. Provstiudvalget sender en energi-, varme-og klimakonsulent ud for at tjekke kirkebygningerne. Der indhentes for tiden priser fra VVS’ere for fjernvarmeinstallation inde i bygningen.
• Kontaktperson: APV-mappen fundet, og den tjekkes for opjustering. Nye aftaler med sognemedhjælper medfører, at nuværende overforbrug af timer udlignes i løbet af de kommende måneder. Ny vinduespudser skal på plads, da den gamle er gået på pension. Personalet tilbydes førstehjælpskurser, hvis vi finder en udbyder, derudover brandkursus for Jesper og Kay. Børneattester indhentes hos relevante medarbejdere.
• Aktivitets- og bladudvalg: Evaluering af julekoncerten 2021. Kommentarer fra Carl Martin var positive. Forslag om Birthe Kjær til julekoncerten 2022.
Arbejdet blev fordelt til kommende arrangementer såsom fastelavn og sankthans.
Julemarkedet blev evalueret, og behovet for koordination blev analyseret. Ansøgning om andre kræmmermarkeder i årets løb blev afvist, men julemarkedet gentages gerne, da det vurderes at være god og relevant læring for konfirmanderne at tage et medansvar for dette.
• Præstegårdsudvalg: Der efterses og udskiftes elkontakter i hele huset, og linoleum i indgangspartiet udskiftes.

Ad 7
Eventuelt: Kirkegårdskonference på Nyborg Strand tirsdag 10.3.22. Jesper deltager.

Næste møde 22.2.22

Referent
Torben Kragh Jensen