Referater 2021

Vindinge Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde
24.08.2021

Deltageer: Dorte, Torben, Kristina, Knud, Kurt, Benny, Jesper
Afbud: Yvonne, Ulla

Ordstyrer: Dorte

1. Fremlæggelse af protokol samt godkendelse af dagsorden
2. Orientering v. formanden
3. Orientering v. kassereren
4. Orientering v. præsten
5. Orientering v. personalerepræsentanten
6. Orientering v. udvalgene
• Kirkeværge
• Stående udvalg
• Kontaktperson
• Aktivitets- og bladudvalg
• Præstegårdsudvalg
7. Eventuelt og næste møde

Ad 1
Godkendt

Ad 2
Formand: Coronareglerne er nu ophævet, men vi fortsætter med spritdispensere. Tak til Torben for at substituere præsten ved to anledninger. Forretningsorden og regnskabsinstruks er færdige og udsendes til samtlige medarbejdere og medlemmer. Orientering vedr. graverens telefonnumre, som der overvejes ændret. Fra første november bliver Kerteminde og Nyborg Provstier sammenlagt.
Der har været opstillingsmøde til provstiudvalget. Vores repræsentant, Kurt, blev ikke valgt til listen, men blev førstesuppleant. Danehofgarden ønsker at låne kirken d. 17.12 fra kl. 15 til 19 til en koncert. Kristina afgør fremover denne form for udlån, når MR har givet en generel godkendelse af ansøger første gang. MR står gerne for at åbne og lukke kirken ved denne slags anledninger. Danehofgarden er hermed godkendt. Susanne kan afmelde rutineinformationer fra betalingsservice via DAP’en til MR-medlemmerne, hvilket ønskes.

Ad 3
Kassereren: Kvartalsrapporten: Der gøres opmærksom på, at der er et overforbrug på maskiner til kirkegården, ellers er der ikke afvigelser at bemærke. Dog kommer der nogle regninger på orgelet. Anden kvartalsrapport hermed godkendt.
Kurt og Knud deltager i budgetsamråd vedr. budget 2022.

Ad 4
Præsten introducerede det nye kirkeblad. De sidste konfirmander er nu konfirmeret, og det gik fint. Det nye hold bliver på 21 konfirmander. Der er rigtig mange dåb for tiden som følge af coronapausen. Mads Davidsen, der vikarierer for præsten en gang imellem, kommer søndag d. 10.10, og efterfølgende vil han gerne møde flest mulige af MR-medlemmerne og personalet. Lydanlægget fungerer nu fint.
Læsegruppen er etableret med ti medlemmer. Den 4.9 kl. 12.30 har Danmission lånt kirken, og alle MR-medlemmer er velkomne.

Ad 5
Personalerepræsentant: De to lovede pjecer kommer næste gang. Nyborg Kommune har sendt en fleksjobber. Hun starter d. 30.9 og skal være her i tre måneder. Det manuelle register over afdøde/begravede placeres i brandskabet på præstekontoret. Al nøgleadministration er nu samlet hos graver. Der er konstateret diverse småtyverier fra kirkegården, skovle, vandkander o. lign.

Ad 6
• Kirkeværgen.: Status på skovplantningen. Per Nygård, plantekonsulenten, kommer på næste møde og fortæller om beplantningsplanerne. Skråningerne mellem hylderne står uklippede og besås med sommerblomster.
Orglet er ved at blive renset og skal derefter stemmes. Delvis skyldes det manglende afdækning ved håndværkerarbejde. Knud kigger på finansieringen.
Fælleskloakken fra kirkegård og Bøjdenvej 114 afregnes for renovering med halvdelen, hvor den er fælles, samt et engangsbeløb dækkes for spuling af blokering, der skyldes kirkens brug af engangsservietter. Fremadrettet erstattes disse med varmeblæsere på toiletterne, så problemet ikke gentager sig. Derudover afskærmes åbne kloakriste på kirkegården, så der ikke kommer sten i afløbet. Torben deltog ikke i disse drøftelser.

• Kontaktpersonen: Frede har afsluttet sin uddannelse og belønnes med en gave.

• Aktivitetsudvalget: Høstgudstjeneste d. 5.9. Medhjælpere: Benny (halmballer), Dorte (kage), tovholder Yvonne.
Sommermøde 19.5: Tovholder Yvonne, Torben (stole).
Børnegudstjeneste 29.9: Medhjælpere: Benny, Kurt. Tovholder Yvonne (mad).
Ros fra formanden i anledning af det nye kirkeblad, der oser af aktiviteter og er særdeles godt skrevet. Fremover skal kirkebladet leveres fra trykkeren til Dortes garage, hvor de kan ligge i tørvejr. Her kan Birgitte hente dem.

• Præstegårdsudvalget: Licitation på præstegårdstaget afholdt. Priserne oversteg forventningerne, men provstiudvalget vil dække differencen.

Ad 7
Dorte ønsker en serveringsbakke til stolestadeglassene. Torben kigger på det.

Referent: Torben Kragh Jensen

Vindinge Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde
25.06.2021 kl. 16 i sognehuset

Deltagere: Kurt, Knud, Yvonne, Dorte, Torben, Benny, Ulla, Kristina
Afbud: Jesper

Ordstyrer: Benny
Dagsorden:

Vi starter med en sang. Ordstyreren finder en.

1. Fremlæggelse af protokol samt godkendelse af dagsorden
2. Orientering v. formanden
3. Orientering v. kassereren
4. Orientering v. præsten
5. Orientering v. personalerepræsentanten. Herunder præsentation af ny pjece vedr. vielsesprocedure
6. Orientering v. udvalgene
• Kirkeværge. Herunder fremlæggelse af forslag til kirkegårdsvedtægt
• Stående udvalg
• Kontaktperson
• Aktivitets- og bladudvalg
• Præstegårdsudvalg
7. Eventuelt og næste møde

Vi slutter mødet med en sang. Ordstyreren finder en.

Kl. 18.00
Efter mødet overgår vi til sommersammenkomst med servering, hvor MR med partnere deltager.

Ad 1
Godkendt

Ad 2
Formand: Forretningsordenen er nu godkendt og vedlægges referatet. Detektorfolk spørger, om de må undersøge kirkens arealer minus kirkegården. I præstegårdshaven skal de lige spørge præsten først. Ellers o.k.
Jesper skal med på adresselisten som personalerepræsentant.
Formanden arbejder på at nedlægge fastnetnummeret til kirkegården.
Til efteråret er der valg til provstiudvalget, og Vindinge Menighedsråd vil gerne fortsat have en repræsentant i udvalget.

Ad 3
Kassereren beretter, at budgetforslag 2022 er indsendt. Han bemærker at kontoen for vedligehold af maskiner på kirkegården ikke overholdes p.t. Benny redegjorde for situationen.
Dorte vil lave ny indberetningsseddel for ekstra kirkemusikere og foredragsholdere.
Vi har forespurgt provstiudvalget, hvordan vi forholder os til negative renter af indestående i pengeinstitutter. Udvalget anbefaler køb af obligationer i stedet, men MR ønsker ikke at arbejde på denne måde med borgernes penge. Så vi fortsætter med at have opsparet kapital stående i banker.

Ad 4
Præsten anmoder om hjælp til kirkekaffen 31.10. Dorte meldte sig.
MR bevilliger en ny præstekrave til præsten.
Studielektor ved Pastoralseminariet Mads Davidsen søger efter aftale med Kristina om at få lov til at tage et par gudstjenester om året i Vindinge Kirke, og det takker vi ja til.
Efter nye udmeldinger ophører restriktionerne vedr. corona i Vindinge Kirke pr. 1.7. Spritten fortsætter dog.

Ad 5
Jesper fraværende. Ny bryllupsbrochure udsættes til næste møde. Nøglefordelingsansvar fastlægges på næste møde.

Ad 6
• Kirkeværgen ønsker revisionen af kirkegårdsvedtægt udsat til næste gang, hvor han og Knud laver et oplæg. Jesper ønsker at fremlægge forslag til anlæg af det sydøstlige hjørne af kirkegården ved samme lejlighed. Broen over åen skal renoveres, men i første omgang prøver vi selv at gøre det ved at lægge nogle kørefliser ved opkørslerne.
Der har været en påkørsel af maskinhuset, hvilket kræver fem nye tagsten og en ny tagrende.
Provstiudvalget er blevet forespurgt om muligheden for at indkøbe jord til skovrejsning, men på trods af det gode formål mener de ikke, der er hjemmel til dette.
Skovprojektet på præstemarken fortsætter som planlagt, og vi laver et møde med konsulent Per Nygård i august. Yvonne kontakter skolen og landsbyrådet for at sondere interessen vedr. et samarbejde omkring skovrejsningen.
Man er ved at lægge nyt fugesand mellem kirkegulvfliserne. Indgangsportalen og kalkning af våbenhuset er også på vej. Farven på portalen ændres fra lys dodenkopf til lysegrå.
Provstiet har givet tilladelse til, at uforbrugte midler på anlægsbevilling vedr. kirkeladen kan bruges til andre formål på kirkegården.
Ang. kirketaget forhandler stiftet med tagstensleverandøren om en økonomisk kompensation for de dårlige sten.

• Stående udvalg: intet.

• Kontaktperson: Kay og Yvonne er fastansat pr. 1.7. Kontrakter til Hans og Torben er på vej.
Dorte har styr på personalets ferieplaner.
På personalemøde 28.5 valgte man Jesper som personalerepræsentant.

• Aktivitets-og bladvalget.: Evaluering af Sanktsans. Der deltog ca. 60. Fremover vi vi gerne have inddraget landsbyrådet i arbejdet, jo mere jo bedre.
Aktivitetsplanerne for resten af året ligger på et kalenderblad. Se bilag.

• Udskiftning af præstegårdstaget udskudt til efteråret eller næste forår, da håndværkerne har meget travlt for tiden.

Ad 7: Eventuelt
Torben informerede om, at Vindinge Kirke nu har et Ligbærerlaug. Der opstod en situation forgangne uge ved en begravelse, hvor der ikke var pårørende, der magtede at udbære kisten, og derfor blev lauget lavet med foreløbig fem medlemmer: Torben, Benny, Kurt, Flemming og Kay. Andre er også velkomne til at melde sig.
MR og personaleudflugt til Broholm planlægger Torben til den 14.10 kl. 15.00 til ca.20.00. Kørsel i privatbiler.

Referent: Torben Kragh Jensen

Vindinge Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde
25.05.2021 kl. 10 i sognehuset

Deltagere: Benny, Dorte, Ulla, Torben, Yvonne, Kurt, Knud, Kristina, Susanne
Ordstyrer: Yvonne

Dagsorden:
Vi starter med en sang. Ordstyreren finder en.

1. Fremlæggelse af protokol samt godkendelse af dagsorden
2. Orientering v. formanden. Herunder fremlæggelse af forretningsorden for anden gang til underskrift samt fremlæggelse af bilag til regnskabsinstruks ligeledes til underskrift
3. Orientering v. kassereren. Regnskabsføreren fremlægger budget 2022
4. Orientering v. præsten
5. Orientering v. personalerepræsentanten
6. Orientering v. udvalgene
• Kirkeværge. Herunder fremlæggelse af forslag til kirkegårdsvedtægt.
• Stående udvalg
• Kontaktperson
• Aktivitets- og bladudvalg
• Præstegårdsudvalg
7. Eventuelt og næste møde

Vi slutter mødet med en sang. Ordstyreren finder en.

Ad 1
Godkendt. Med ønske om at pkt. 3 rykkes frem.

Ad 3
Susanne informerede om budgetprocedure samt gennemgik budgetforslag 2022.

Ad 2
Formanden orienterede om forretningsordenen, der skal besluttes på to på hinanden følgende møder. Debat om punkt fire, vedrørende mødetidspunkt, hvor der var flertal for at bevare det som foreslået. Forretningsordenen vedtaget endeligt. Regnskabsinstruks, der blev vedtaget på sidste møde, blev gennemgået, hvorefter den sendes til underskrift.

Ad 4
Præsten spørger om hjælp til en børnegudstjeneste 29.9. Benny, Kurt, Dorte og Yvonne meldte sig. Vielsesbrochuren ønskes revideret. Jesper og Rasmus bedes lave et oplæg til næste møde. Rasmus bliver særskilt honoreret for dette arbejde. Ligeledes bedes de lave en brochure om kirkegårdens muligheder for forskellige former for begravelser.

Ad 5
Endnu ikke valgt personalerepræsentant.

Ad 6
• Kirkeværgen: Der er fældet tre træer på kirkegården og indkøbt nye hækklippere. Der bliver lavet el-eftersyn på kirken. Der er ønske om, at frontbeplantningen på gravstederne ændres. Dette drøftes på næste møde. Der laves nyt digitalt kirkegårdskort næste år. Debat om skovrejsning på evt. nyindkøbt jord. Et flertal i MR ønsker, at provstiudvalget tager stilling til, om der er en grøn pulje eller lignende, der kan finansiere en sådan plan.
• Stående udvalg: intet.
• Kontaktperson: Ansættelse af ny kirkesanger på 8 t. om ugen er faldet på plads. Kristina vil hjælpe med at registre antal tjenester på årsplan både i år og næste år. Gravermedhjælper og serviceassistent, der har været ansat på prøve, fastansættes på normale vilkår. Sangervikaren til plejehjemsgudstjenesterne fastansættes også med 4 t. om måneden.
• Aktivitets- og bladudvalg: Der henvises til udsendte referat. Kirkebladet bliver denne gang atter et lille blad suppleret af annoncer. Til efteråret går vi tilbage til sædvanlig procedure.
• Præstegårdsudvalget: Der har været afholdt bygningssyn, og de nødvendige arbejder er medtaget i ønsker til budget 2022.

Ad 7
Eventuelt. I år aflyser vi fællesstudietur, men aktivitetsudvalget og Torben laver et arrangement her på stedet for MR og personale med partner engang i september. Næste møde 25.6.kl 16.00.

Referent:
Torben Kragh Jensen

Vindinge Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde
27.04.2021 kl. 10 i sognehuset

Ordstyrer: Kurt
Deltagere: Yvonne, Knud, Dorte, Kurt, Benny, Ulla og Kristina (referent). Desuden deltog graver Jesper Jørgensen som tilforordnet.
Afbud: Torben

Dagsorden:
Vi starter med en sang. Ordstyreren finder en.

1. Fremlæggelse af protokol samt godkendelse af dagsorden
2. Orientering v. formanden. Herunder gennemgang af oplæg til forretningsorden
3. Orientering v. kassereren
4. Orientering v. præsten
5. Orientering v. personalerepræsentanten
6. Orientering v. udvalgene
• Kirkeværge. Herunder præsentation af ny graver, Jesper Jørgensen
• Stående udvalg
• Kontaktperson
• Aktivitets- og bladudvalg
• Præstegårdsudvalg
7. Eventuelt og næste møde

Vi slutter mødet med en sang. Ordstyreren finder en.

Efter mødet serveres der en let frokost.

Ad 1
Fremlæggelse af protokol samt godkendelse af dagsorden:
Knud: Vil også gerne have udsendt regnskabsinstruks og vedtægter for kasserer til gennemgang.
Der er udsendt referat 16.1.2021 og 28.1.2021 – de supplerer forrige referat (fra 24. november 2020).

Ad 2
Orientering v. formanden. Herunder gennemgang af oplæg til forretningsorden

Vi er samlet for første gang i fem måneder. Der er løbende blevet sendt orienteringer (i alt 4) ud pr. mail til medlemmer og medarbejdere. Disse orienteringer udgør ikke referater, hvorfor møde i dag medtager en række hændelser, som er afsluttet.
Der er sket udskiftninger i personalet. Rådet er blevet orienteret undervejs. Abonnement for Menighedsrådenes Blad er tilrettet situationen.
Forretningsorden blev gennemgået, tilrettet og vedtaget, underskrives af formanden.
Vedtægt for kasserer gennemgået og vedtaget, underskrives af formand og kasserer.
Regnskabsinstruks gennemgået og vedtaget, skal underskrives af alle relevante parter. Medarbejderne skal også have en kopi af instruksen, når den er underskrevet.

Der er udarbejdet aftale med ACA, som har fået lov at bruge konfirmationslokalet på mandage, ulige uger i 2021.

Der er givet tilladelse til Monica Nilsen til klatring i høje træer på kirkens område. Klatrerne er forsikret i Træklatrernes Forening, og klatring er på eget ansvar.

Forespørgsel fra dansk spejderkorps om overnatning: Har fået lov til at være her natten mellem 8. og 9. maj – primært på præsteengen, samt lå af toiletter i kirkeladen.

Afbud fra vores venner i Sydslesvig 8.5.2021 pga. corona.

Biskoppen har oplyst, at Stiftet har anmodet Kirkeministeriet om sammenlægning mellem Nyborg og Kerteminde provsti til 1 samlet provsti med navnet Kerteminde-Nyborg provsti.

Webinar om opvarmning og regulering af kirkernes indeklima – 29.4. kl. 16.30 i konf.stuen . Knud, Jesper og Benny deltager.

Ad 3
Orientering v. kassereren

Årsregnskab for 2020 er godkendt og sendt ind til provstiet.
Kvartalsregnskab for første kvartal af 2021 godkendt.
Budget 22: Susanne, Kurt og Knud mødes 4/5-21 for at udarbejde oplæg, der fremlægges for rådet på næste møde. Budgetsamråd berammet til 31/8-2021.
Provstiet har anbefalet at placere del af opsparet formue i obligationer for at reducere betaling af renter for indestående i pengeinstitutter. Rådet tog ikke stilling hertil.

Ad 4
Orientering v. præsten
– Præsten referer til gudstjenester lige nu. Vi kører med fulde tjenester – nu også med dåb. Vi fortsætter også med lørdagsdåb, hvor det er passende. Altergang under coronaforhold men ikke hver søndag pt.
– Trosbekendelsen afsluttes normalvis (og har gjort det i flere generationer) med et salmevers. Vi forsøger en periode (som under corona) uden salmeverset, da det ikke rigtig giver mening for nye kirkegængere – og tager det op i rådet igen om ½ års tid.
– Fredes el-klaver i kirken: Bruges altid i gudstjenesten. Det er mindst 14 år gammelt, og der klages over lyden. Frede bedes kigge efter priser på nyt. Forslag til nyt el-klaver sendes til Knud og Kurt – gerne inden 4. maj, hvor budgettet for næste år påbegyndes.
– Sankt Mads marked 2021: Normalvis afholdes det som aftalt med kirken 3. lørdag i august. I år foreslås det af praktisk grunde flyttet til lørdag den 4. september, men da kirken og området omkring er lånt ud til Danmission, kan det ikke lade sig gøre.
– Konfirmation bliver afholdt den 9/5-21 (2 konfirmander) og 15/8-21 (13 konfirmander).

Ad 6
Orientering v. personalerepræsentanten
Ingen pt.

Ad 6
Orientering v. udvalgene
• Kirkeværge. Herunder præsentation af ny graver, Jesper Jørgensen.
– Jesper er faldet godt til. Entusiastisk. Samarbejdsvillig. Jesper selv er også godt tilfreds.
– Arbejdet med H P Falcks gravsted er afsluttet.
– Kirkeladens indvendige istandsættelse afsluttet.
– To store grantræer på gravsteder mod nord fjernes. Provstiet skulle ikke godkende projektet. Jesper indhenter accept fra gravstedsejerne.
– Regninger til gravstedsejerne udsendes nu pr. e-boks (eller brev, hvis man ikke har e-boks) midt i december med betaling (og bogføring) i januar måned.
– Rådet overvejer gamle buksbomhække foran gravsteder fjernet, fordi de ikke kan gro. Jesper og Benny undersøger lignende løsninger på andre kirkegårde. På næste møde tages endelig stilling til fremtidig løsning.
– Nabohegnet og træerne bagerst på præsteengen er skåret ned – det kommer igen, og vi planlægger at holde hegnet i en vis højde.
– Skovplantning: Jorden er blevet grubbet (løsnet) og med en tallerkenharve er græsklumper osv. blevet udjævnet. Næste etape bliver en pløjning. Involvering af lokalsamfundet (Landsbyråd, skole m.fl.) varetages af Yvonne og Benny.
– Kirkens lydanlæg har igen svigtet med få udfald, som er blevet efterset af leverandør.
– Der gives tilladelse til kistebegravelser og urnenedsættelser i ovalt kirkegårdsområde, idet provstiet har henvist til, at der i Nyborg og Odense er mulighed for gravpladser til personer af anden etnisk herkomst end dansk.
– Renovering af himmel over prædikestol er afsluttet.
– Arbejdstilsynet har besøgt kirken og påpeget behov for el-eftersyn. Seneste eftersyn var i 2018. Benny agerer.
– Arbejdstilsynet påpegede, at der på kirkegården var få hældende gravsten med behov for opretning. Jesper finder en passende løsning.
– Kirkens portal og hoveddør istandsættes i år.

• Stående udvalg.
– Vi har fået en henvendelse fra en kirkegænger, der ønsker handikapvenlig indgang til toiletterne på kirkegården. Vi henviser til handicaptoiletterne i konf.stuen.
– Problemet med kirkens utætte tag drøftet på møde med Stift og provsti. Det blev gjort klart, at sagen er forankret i Stiftet, at der ønskes fremdrift, og at der skal findes en ekstern rådgiver. I første omgang tilskrives teglstensleverandøren et oplæg til den videre proces med henblik for dennes involvering.
– Der har været syn på kirke og kirkegård. Ønsker indarbejder i Budget 2022.

• Kontaktperson.
– Anne-Grethe og Bjarne fratrådte pr. 28/2-21. Lene fratrådte primo april 2021, fordi hun ikke ønskede at tage imod ændrede arbejdsbetingelser.
– Pr. 1/3-21 tiltrådte Jesper Jørgensen som ny graver og Kay Lund som ny gravermedhjælper.
– Yvonne tiltrådte 1/3-21 til rengørings- og forplejningsfunktion
– Elsebeth fratræder pr. 30/4-21 efter eget ønske. Kirkesangerfunktionen er opslået med fordeling på 2 sangere. Ansættelsesudvalget bestående af Dorte, Kristina, Frede og Knud bemyndiget af rådet til at få besat stillingen
– Dorte er ved at planlægge afholdelse af ferie i samarbejde med vores medarbejdere
– Dorte indkalder til medarbejdermøde, når vi har ansat kirkesangere, herunder valg af medarbejderrepræsentant til menighedsrådet.

• Aktivitets- og bladudvalg
– Aktivitetsudvalget holder møde 5. maj kl. 19.00 i konf.stuen, herunder stillingtagen til evt. Sct. Hans aften og julekoncert. Philharmonisk kor måske i kirken 5/7-21. Sommermøde den 19/9-21.
– Der blev ikke afholdt evaluering med Oplevelseskomponisten efter julekoncerten i november 2020
– Positivt med opslag i udhængsskabene og A-skilt ved Bøjdenvej.

• Præstegårdsudvalg
– Vedligeholdelsesarbejde for 2020 er udført, herunder beskæring af træ og skrænter i præstegårdshaven.
– Vedligeholdelsesarbejder for 2021 er planlagt. Maleristandsættelse af præstegårdes toilet afsluttet.
– Der er afholdt bygningssyn. Ønsker indarbejdes i Budget 2022.
– Nyt tag på præstegården: Rådgiveraftale er indgået, udbud i licitation inden længe, planlagt udførelse efter sommerferien
– Efter forespørgsel fra Bente Andersen er der givet tilladelse til opsætning af jagtstige på nabogrunden til præsteengen.

Ad 7
Eventuelt og næste møde
– Kristina: Forespørgsel om intimkoncert i kirkens krypt afvist, da der ikke er to udgange.
– Hundelort: Folk lufter hunde på kirkens område uden af fjerne hundenes efterladenskaber. Dette er uacceptabelt. Jesper finder en løsning med skiltning.
– Kurt sørger for en opdatering af oversigt over, hvem der har fået udleveret nøgler.

Næste møde er 25. maj kl. 10.00.

Mødet afsluttes uden sidste sang kl. 12.30.

Referent: Kristina/Knud

Vindinge Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde pr. mail
28.01.2021

På grund af coronarestriktionerne er det tvivlsomt om konfirmationen 9.5 kan gennemføres, men man ved det ikke. Derfor fremsendte Kristina pr. mail forslag om at Vindinge Kirke tilbyder at fejre årets konfirmation både søndag den 9.5, kl. 10.00 og den søndag den 15.8 kl. 10.30. Det er således op til den enkelte konfirmand, hvornår vedkommende vil
konfirmeres. Alle medlemmer af MR har svaret, at de støtter Kristinas forslag, og det er hermed vedtaget.