Holckenhavn

Vindinge Kirke har igennem det meste af sin levetid været knyttet til sognets herregård, Holckenhavn, der ligger nogle kilometer fra kirken ved indsejlingen til Holckenhavn Fjord.

Ulfeldt-slægten
Før Holckenhavn fik sin nuværende skikkelse, var det en mindre herregård i landsbyen Kogsbølle, der også ligger i Vindinge Sogn. Gården var fra engang i 1300-tallet ejet af adelsslægten Ulfeldt, hvis medlemmer blev bisat i Vindinge Kirkes søndre korsarm.

I omkring 1579 flyttede Jacob Ulfeldt fra Kogsbølle, opførte første del af det nuværende Holckenhavn og kaldte den nye herregård Ulfeldtsholm. Hans søn, Jacob Ulfeldt den yngre, solgte i 1616 den nye gård, der dengang bestod af to af de nuværende fire fløje, til Ellen Marsvin og flyttede selv til Egeskov.

Med sig tog han også sine forfædres kister og gravsten, som han flyttede til Kværndrup Kirke, der er Egeskovs sognekirke. Her ligger Ulfeldterne i dag, og man kan stadig læse stednavnet “Koxbølle”, som Kogsbølle dengang blev skrevet, på gravstenene i kirken.

I Vindinge Kirke efterlod Ulfeldterne kun svage spor. Den ældre Jacob Ulfeldts initialer (et I og et W) og årstallet 1590 på præste- og degnestolene i kirkens kor er det eneste.

Ellen Marsvin
Ellen Marsvin indrettede i begyndelsen af 1630’erne et kapel i sin nyopførte vestfløj på Holckenhavn, som hun kaldte Ellensborg efter sig selv). Allerede i Ulfeldternes tid havde der været en præst ansat på gården.

Hun lader også til at have haft patronatsret over Vindinge Kirke, altså ejendomsret over kirken og dens tiende, ret til at ansætte nye præster og pligt til at vedligeholde kirken. I 1635 begærede hun kongen om patronatsretten, og samme år skænkede hun en stadig eksisterende klokke med indskriften “TIL VINDING KIRKE • GVD TIL AERE OC MENIGHEDEN TIL GAFN”.

Det er muligt, at Ellen Marsvin også har sørget for at få den udskårne prædikestol og to store træfigurer af Johannes Døberen og Moses til kirken.

Holck-slægten
Efter Ellen Marsvin og hendes efterkommere overgår patronatsretten til kronen, og da Eiler Holck i 1672 overtager Holckenhavn, ser det ud til, at han også bliver ejer af kirken.

Det har Holck-slægten, som stadig ejer Holckenhavn, været indtil 1970, da Vindinge Kirke overgik til selveje. I al den tid er slægtens medlemmer blevet bisat i den søndre korsarm, hvor også Ulfeldterne lå. Det Holckske Kapel, som korsarmen er blevet kaldt, er nedlagt i 2011, og 28 kister og to urner er blevet bisat på Vindinge Kirkegård, hvor flere medlemmer af Holck-slægten allerede lå begravet.

Stolestader med adelsvåben
Baronerne på Holckenhavn har gennem knap 300 år stået for vedligeholdelsen af kirken, mest markant gennem to store restaureringer i 1769 og begyndelsen af 1850’erne.

Restaureringen i 1769 blev foretaget af Erik Rosenkrantz Holck (1730-1777), der var den femte besidder af Holckenhavn af slægten Holck. Erik Rosenkrantz Holck satte i den forbindelse sine initialer på gavlen af Det Holckske Kapel. Allerede før restaureringen – formentlig i 1675 – blev skibets stolestader imidlertid forsynet med en sand velsignelse af adelsvåbener, der udgør en del af en anetavle for den første baron på Holckenhavn og hans hustru.

Den helt store tur
I begyndelsen af 1850’erne gennemførte den niende besidder af Holckenhavn, Conrad Frederik Erik Holck (1802-1877), en stor ydre og indre restaurering, hvor en ældre døbefont blandt andet blev udskiftet med den nuværende af norsk marmor. Der kom også nyt gulv i kirken, hvor der tidligere havde ligget en blanding af gamle gravsten og teglsten, og indgangen blev flyttet fra det tidligere våbenhus til den nuværende tårnentré.

Indtil restaureringen havde herskabet på Holckenhavn kunnet følge med i gudstjenesten fra deres eget adelspulpitur lige over for prædikestolen, men det blev også nedbrudt af Conrad Frederik Erik Holck, der i forbindelse med restaureringen satte sine initialer og årstallet 1851 på tårnets søndre gavlkvist.